חיפוש טיול למעלה

תנאים כלליים לטיולים

תנאים כלליים לטיולים מבית אותנטיקו® טיולי פרימיום והפקות

מידע כללי
אנו משקיעים מאמצים ניכרים ע"מ לתכנן היטב את טיולינו, זאת לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב שירותים אלה אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו נא זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרות עם הארצות בהן אנו מטיילים. אנו מצידנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך במקביל נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים, כדי לבצע את המסלול בהתאם למצב בשטח, הוראות השלטונות, תנאי מזג האוויר ומועדי טיסות, על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתוכנית, או מקומות הלינה.

תנאי הרשמה והשתתפות
הרשמתו של המטייל לטיול מתבצעת באמצעות טופס ההרשמה של אותנטיקו כפי שהועבר למטייל או באמצעות תשלום המקדמה או באמצעות מתן פרטי כרטיס אשראי או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו המבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בדף זה ובכפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה. תכנית הטיול המעודכנת והמחייבת, תימסר למטייל עם ההרשמה וחובתו לבקש תכנית זו.
הסכם ההתקשרות
התנאים המופיעים באתר האינטרנט של אותנטיקו והעדכונים שיימסרו למטייל בע"פ ו/או בכתב ע"י דואר אלקטרוני ו/או פקס עד למועד היציאה לטיול מהווים את הסכם ההתקשרות שבין אותנטיקו למטייל. על המטייל לדרוש לקבל את העדכונים טרם יציאתו לטיול.

סירוב לרישום
משרד 'אותנטיקו' (להלן אותנטיקו) שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשת ההרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתו עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק את החלטתו בנדון. אותנטיקו רשאי להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במטיילים אחרים והכל ע"פ שיקולו הבלעדי של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד למועד הפסקת ההשתתפות אלא אם כן יחויב אותנטיקו בדמי ביטול ע"י ספקי השירותים.

גודל הקבוצה והרכבה בטיולים מאורגנים לקבוצות ציבוריות בלבד
ביצוע הטיולים המאורגנים לקבוצות מותנה בהרשמה של 20 מטיילים לפחות בכל טיול, אלא אם צוין אחרת בתוכנית המעודכנת. אותנטיקו שומר לעצמו את הזכות לבטל טיול, עד 5 ימים לפני יציאתו, באם לא יירשמו עד לאותו מועד 20 מטיילים לפחות, ואלה ישלמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה כזה, ישיב אותנטיקו את הכספים ששולמו לו בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. אותנטיקו יהיה פטור מתשלום פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

מספר ימי הטיול
מספר ימי הטיול כולל את יום העזיבה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללת תוכנית סיורים. באם השתנה מספר ימי הטיול עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתוכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו, כי אם בהתייחס לעלות בפועל שנוספה או הופחתה לחברה עקב השינוי.
דרכון ואשרות
יש להצטייד בדרכון תקף לשישה חודשים לפחות, ממועד היציאה לטיול. הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן במשרדנו מהו תהליך קבלת אשרות למדינות הדורשות אשרות כניסה מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא את אשרות הכניסה לגבי כל תוכנית. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות הקשורות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות מטילות – אין אותנטיקו אחראי לנזק וההוצאות הכרוכים בכך.

בתי מלון
דירוג בתי המלון נקבע ע"י מוסדות התיירות בארצות השונות, ורמתם יכולה להיות שונה מארץ לארץ. בדרך כלל שעת הכניסה לבתי המלון היא לא לפני השעה 15:00, ושעת העזיבה היא לא יאוחר מהשעה 12:00. חלוקת החדרים נעשית ע"י בית המלון, ואין לאותנטיקו כל שליטה על כך. לעתים ורמת החדרים באותו מלון אינה אחידה. בתי המלון אחדים מספקים מיטות נפרדות בלבד, לפיכך לא תמיד ניתן להבטיח קבלת מיטה זוגית. אין אותנטיקו אחראי להפרעות כתוצאה מרעש, מקרבה לרחוב או כל רעש אחר בתחום בית המלון. יודגש כי אותנטיקו אינו יכול להבטיח את סוג סידור המיטות בחדרים. חדר ליחיד, ברוב המקרים, הינו חדר קטן מחדר זוגי, חדר ל-3 משמעו חדר זוגי שהוכנסה בו מיטה נוספת או ספה או מיטה מתקפלת. אותנטיקו אינו מתחייב לחדר גדול יותר, מטבע הדברים חדר ל-3 הוא פחות נוח. יובהר כי אותנטיקו אינו מתחייב שהמיטה השלישית תהיה אחרת מספה או מיטה מתקפלת. כן יובהר כי אותנטיקו אינו מתחייב להימצאות אמבטיה בחדר המלון. במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, יחויב המטייל בדמי כניסה מוקדמת ו/או דמי יציאה מאוחרת בהתאם למדיניות בית המלון. אנו נעשה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם) בכמה שעות. בכל מקרה, אין אותנטיקו מתחייב לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה. האחריות על החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון, כולל מיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייב אותנטיקו להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצדו התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, יבדוק אותנטיקו עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ויודיע על תוצאות הבדיקה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה.
לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה, או גבוהה יותר מהמצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע ביצוע, או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור.
אותנטיקו אינו אחראי במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/ או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסר לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידע אודות מטרד כאמור. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. אותנטיקו לא יהיה אחראי לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל אלא אם מסר ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנע ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שהתבקש לעשות כן על ידי הלקוח.

טיסות
טיסות מתבצעות על-ידי חברות תעופה שונות, באחריותן הבלעדית ובכפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה. לא תמיד הטיסות הנן ישירות ולעיתים יש להחליף מטוס או שהטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה וכמו כן גם בחזרתה. קיימת אפשרות שהטיסות יתבצעו בפועל על ידי חברות אחרות שלהן יש הסכמי שיתוף פעולה עם חברת התעופה ששמה פורסם ולהפך .יתכנו מקרים חריגים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על ידי חברות התעופה, (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטתנו), יאלצו הנוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה נעשה כל שביכולתנו על מנת לסייע ללקוחותינו במציאת פתרון. כל תקלה או שינוי במועדי טיסות, הרשמת יתר וכן מקרים של איחור, אובדן או נזק לנוסע ומטענו, הם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה (בהתאם לאמנת ורשה). נדגיש כי אותנטיקו לא יישא באחריות בגין נזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה משינויים שחלו במועדי טיסות ומסלולים. שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה עשוי להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי מטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. ייתכנו גם שינויים, ללא התראה מוקדמת, במיסי נמל, והיטלי ביטחון והדלק. מחיר הטיול, בחבילות הכוללות מרכיבים אלה, על פי הידוע ביום פרסום התוכנית, יעודכן בהתאם, והתוספת אם תהיה, תחול על המטיילים.

שינויים בתוכנית הטיול
כל שינוי בתוכנית הטיול או הטיסה שיבוצעו לאחר אישור ההזמנה, ע"פ בקשת המטייל, יחויב בדמי שינוי בסך 50$.

שינויים במחיר
ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי נמל , והיטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכבים הללו ללקוח או לאותנטיקו על פי העניין. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה , יחולו ההוראות שלהלן :
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס, או לאחר שהנוסע שילם לאותנטיקו עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת כרטיס אשראי) ,לא יחול שינוי במחיר כרטיס שישולם על ידי הנוסע.
במקרה שתחול עליה במחיר "היטל דלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לאותנטיקו תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה , היה אותנטיקו רשאי לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי ובלבד שמסר לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד כשנודע לו עליו ועשה ככל שביכולתו על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור במקרה בו יוחלט לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל דלק" על פי סעיף זה , תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנה תוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הודעת הלקוח וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס טיסה בהתאם.

תנאים ואפשרויות תשלום בטיולים מבית אותנטיקו:
התשלומים בש"ח יתבצעו לפי שער המכירה להעברות והמחאות האחרון ביום העסקים שקדם למועד כל תשלום.
המקדמה בסך 400$ (או 400 אירו בטיולים שמחירם נקוב באירו) תשולם במעמד הזמנת הטיול. בסכום המקדמה כלולים דמי רישום וטיפול בסך של 100$ (או 100 אירו בטיולים שמחירם נקוב באירו).
בטיולים ליעדים מסוימים תידרש מקדמה יותר גבוהה מהנקוב לעיל ועל כך יפורט בנפרד בתנאי העסקה.
יתרת הסכום תשולם בהתאם לתנאי התשלום אשר יפורטו למטייל במעמד ההצעה וההרשמה לטיול, אך מלוא התשלום בגין הטיול ישולם בכל מקרה לא יאוחר מ-40 ימים לפני מועד היציאה לטיול.
במקרה של העברה בנקאית יש לצרף אישור בנקאי של ההעברה מחשבונכם אל חשבון אותנטיקו: בנק דיסקונט (11) סניף: 303 מודיעין, חשבון מס' 2557675.
בטיולים בהם אנו נדרשים לדמי קדימה מיוחדים ע"י חברות תעופה, או ספקי שירותי קרקע (למשל טיולים בעונות החגים, או בעת פסטיבלים / תערוכות / אירועים מיוחדים, או מכל סיבה שהיא), ייגבו תשלומים מוקדמים נוספים בהתאמה.
אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים הכלולים בחבילת הטיול שלא נוצלו במהלך הטיול.

תנאים ודמי ביטול בטיולים מבית אותנטיקו:
בטיולים ליעדים מסוימים תנאים ודמי ביטול יהיו שונים ועל כך יפורט בנפרד בתנאי העסקה.
על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, שלא ניתן להתנות עליהן. כל ביטול יעשה בהתאם להוראות כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן) וזאת בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות (התקופה הנ"ל תיקרא:"תקופת הביטול בחוק").
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעה הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% מערך העסקה או 100 ש"ח הנמוך ביניהם.
הודעה על ביטל ניתן למסור בעל פה בטלפון: 055-9997602 או בכתבת בדוא"ל info@authentico.co.il. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.
החזר התשלום יתבצע במטבע בו שילם המבטל (למשלמים בכרטיס אשראי ביטול העסקה מול חברת האשראי).
שינויים/ביטולים שאינם בתקופת הביטול בחוק
מרגע ביצוע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה.
על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים. במקרה של שינוי/ביטול כלשהו שלא בתקופת הביטול בחוק, יחויב הלקוח בדמי רישום וטיפול בסך 100$ לאדם שלא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצדו.
כמו כן יחויב המטייל בדמי ביטול שגובה חברת תעופה בגין ביטול הכרטיסים לטיסות זאת בנוסף לדמי הביטול המפורטים להלן.
בהודעת ביטול עד ל 40 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי רישום וטיפול בסך 100$ בלבד.
יודגש כי במחיר הטיול כלולים דמי רישום וטיפול בסך 100$ (או 100 אירו בטיולים שמחירם נקוב באירו) שלא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצדו. כמו כן יחויב המטייל בדמי ביטול שגובות חברות התעופה ו/או חברות הרכבות בגין ביטול הכרטיסים לטיסות בינלאומיות ו/או לטיסות הפנים ו/או לנסיעות ברכבת זאת בנוסף לדמי הביטול המפורטים להלן.
בהודעת ביטול עד ל 40 ימים לפני מועד היציאה – יחוייב המטייל בדמי רישום וטיפול בסך 150$ (או 150 אירו בטיולים שמחירם נקוב באירו) בלבד.
החל מ 40 ימים ועד 30 ימים לפני מועד היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 250$ (או 250 אירו בטיולים שמחירם נקוב באירו).
החל מ 29 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 35% ממחיר הטיול.
החל מ 14 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 50% ממחיר הטיול.
החל מ 7 ימים ועד 48 שעות לפני מועד היציאה – יחוייב המטייל בדמי ביטול בסך 75% ממחיר הטיול.
פחות מ 48 שעות (2 ימים) – יחוייב המטייל בדמי ביטול מלאים של מחיר הטיול.
מניין הימים מתייחס לימים שאינן ימי מנוחה (קרי שבת וחגים).
אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים הכלולים בחבילת הטיול שלא נוצלו במהלך הטיול.
בקבוצות פרטיות סגורות, בנוסף לדמי הביטול המפורטים לעיל ואשר יחולו על המבטלים, יש לקחת בחשבון את השינוי במחיר חבילת הטיול לאדם הנובע משינוי במספר המטיילים בקבוצה לאור ביטול ההשתתפות של חלק מהמטיילים.

ביטוח
אותנטיקו לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציא אותנטיקו הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהיה המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לאותנטיקו. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא. אנו ממליצים למטייל לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל לרבות ביטוח כנגד ביטול.

אחריות
אותנטיקו קשור בהסכמים עם ספקי שירותים, רשתות בתי מלון, וחברות אחרות, אותנטיקו מפרסם את בתי המלון, דרגותיהם, מיקומם, אופיים והשירותים המוצעים בהם עפ"י פרסומיהם. אותנטיקו לא יהיה אחראי בשום אופן לגבי רמת בתי המלון, הדרגה המפורסמת, מיקום, טיב השירות ורמתו, ניקיון המלון וכו'. אנו מודיעים בזאת מפורשות כי אנו פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין המטייל לבין נותני השירותים המבצעים תכניות הטיול ובכלל זה חברות תעופה, חברות רכבות, חברות תחבורה, חברות ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים באתר זה וכיו"ב, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של המטייל לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים שלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של המטייל כאמור.

פרטי יצירת קשר:
שם מסחרי: אותנטיקו®
ע.מ. 306143934
כתובת למשלוח דואר: חטיבת הראל 18, מודיעין מכבים רעות, מיקוד: 7171892
טלפון: 055-9997602 | דוא"ל: info@authentico.co.il
כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
טל"ח.